Privacyverklaring


UTC Climate, Controls & Security en haar dochterondernemingen en aangesloten bedrijven (gezamenlijk 'CCS') verbinden zich ertoe de privacy van bezoekers aan deze website ('Website') en gebruikers van haar mobiele toepassingen ('Apps') te beschermen. Het is belangrijk dat onze gebruikers begrijpen hoe we Persoonlijke informatie (zoals hieronder gedefinieerd) verzamelen, gebruiken en openbaar maken.  

Deze Privacyverklaring beschrijft onze methoden met betrekking tot Persoonlijke informatie die wordt verzameld via websites en mobiele toepassingen van CCS, tenzij er een afzonderlijke privacyverklaring voor een bepaalde website of mobiele toepassing bestaat.  

Welke Persoonlijke informatie verzamelt CCS? Hoe wordt dergelijke Informatie verzameld?

'Persoonlijke informatie' is informatie waardoor een natuurlijke persoon identificeerbaar is of geïdentificeerd kan worden.  CCS verzamelt, gebruikt en verwerkt mogelijk uw Persoonlijke informatie om u de diensten, producten of informatie te geven die u vraagt.  

De verzameling van informatie zal duidelijk zijn voor u en u zult de mogelijkheid hebben om te beslissen of u deze informatie al dan niet wilt geven. Als u ervoor kiest geen van de gevraagde Persoonlijke informatie te geven, dan is CCS mogelijk niet in staat uw transactie uit te voeren of u de informatie, diensten of producten te geven die u hebt gevraagd.

CCS kan informatie, inclusief Persoonlijke informatie, van u verzamelen wanneer u een formulier of aanvraag indient, of een product bij CCS registreert, zoals:  naam, fysiek adres, het bedrijf waarvoor u werkt, telefoonnummer, e-mailadres en faxnummer. CCS kan u ook vragen informatie te geven over het product dat u registreert of de persoon/het bedrijf die/dat het heeft geïnstalleerd of onderhoudt.

CCS kan ook informatie verzamelen door uw gebruik van onze Websites of Apps, zoals apparaat-ID's, IP-adres, logbestanden en locatiegegevens. Zie 'Hoe gebruikt CCS cookies of andere trackingtechnologieën?' hieronder voor meer informatie.

We moeten mogelijk andere informatie verzamelen voor een specifiek formulier, functie of andere dienst die u mogelijk gebruikt of aanvraagt. De inhoud van dergelijke informatie zal variëren, afhankelijk van de methode van inzameling en de specifieke doeleinde(n) waarvoor de informatie wordt verzameld.

Waarom verzamelt CCS uw Persoonlijke informatie?

Het doel waarom wij deze informatie verzamelen is om aangepaste diensten te bieden alsook inhoud die relevant is voor uw specifieke behoeften en interesses.  Uw informatie wordt mogelijk door CCS gebruikt om onze contractuele verplichtingen uit te voeren, om u als gebruiker te authentiseren en om u toegang te verlenen tot bepaalde gebieden van onze Website, Apps of sites van sociale media of om u in staat te stellen naar een functie bij CCS te solliciteren.

Persoonlijke informatie die wordt verzameld op een Website of App wordt mogelijk gebruikt om:

 • Aangevraagde informatie, items of diensten te verlenen; 
 • Te adverteren voor producten, diensten, promoties en evenementen in verband met CCS;
  Onze producten, diensten, enquêtes, Websites en Apps te verbeteren;
 • Uw gedrag op onze Website en Apps te analyseren;
 • Diensten aan investeerders te bieden;
 • Als u naar een functie solliciteert, uw interesse in CCS te evalueren en/of u in staat te stellen om te solliciteren bij CCS;
 • Uw locatiegegevens te verkrijgen om aangevraagde informatie of diensten te leveren;
 • U te beschermen tegen fraude of vermoedelijke of werkelijke illegale activiteiten te onderzoeken;
 • Te toetsen aan sancties en antiterrorismelijsten zoals wettelijk vereist;
 • Te reageren op een wettige, juridische aanvraag van wetshandhavers or andere overheidsinstanties;
 • Nieuwe aanbiedingen te ontwikkelen, de kwaliteit van onze producten te verbeteren, de gebruikerservaring te verbeteren en te personaliseren en toekomstige inhoud beter voor te bereiden op basis van uw interesses en die van onze algemene gebruikersgroep; of
 • Onderzoeken uit te voeren om de naleving van juridische verplichtingen te waarborgen, en deze na te leven.

Met uitzondering van de gevallen waarin de Persoonlijke Informatie wordt gebruikt ter ondersteuning van een contract met u of ter uitvoering van een juridische verplichting, is ons gebruik van uw Persoonlijke informatie uitsluitend bedoeld voor wettelijke zakelijke belangen, zoals hierboven beschreven.

Waar wordt Persoonlijke informatie bewaard?

Aangezien CCS, en haar moederbedrijf, United Technologies Corporation ('UTC'), wereldwijde bedrijven zijn met locaties in veel verschillende landen, is het mogelijk dat wij uw informatie overdragen van de ene juridische entiteit naar een andere of van het ene land naar een ander binnen de CCS- en UTC-bedrijvengroep om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken.  Deze landen omvatten, minimaal, de Verenigde Staten, de lidstaten van de Europese Unie, Canada en andere landen, waaronder bepaalde landen in Azië. We zullen uw Persoonlijke informatie overdragen in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften en enkel in de mate noodzakelijk voor de doelstellingen die hierboven zijn beschreven.  Binnen de UTC- en CCS-bedrijvengroep wordt informatie overgedragen in overeenstemming met de Bindende Bedrijfsregels.

CCS is afhankelijk van beschikbare wettelijke mechanismen voor het mogelijk maken van de juridische overdracht van persoonlijke informatie over grenzen. Tot de mate dat CCS afhankelijk is van de standaard contractuele clausules (ook de modelclausules genoemd) of Bindende bedrijfsregels voor het autoriseren van overdracht, zal CCS deze vereisten naleven, inclusief als er een conflict bestaat tussen die vereisten en deze Privacykennisgeving. 

Gebruikt CCS uw Persoonlijke informatie om contact met u op te nemen?

CCS gebruikt de Persoonlijke informatie die u geeft mogelijk om contact met u op te nemen in verband met producten, diensten, promoties, speciale aanbiedingen, enquêtes en andere informatie waarin u mogelijk geïnteresseerd kunt zijn.  Als u dergelijke communicaties liever niet ontvangt, gebruikt u de functie “uitschrijven” op de Website of App of laat u ons dit weten door een e-mail te verzenden aan privacy.compliance.ccs@utc.com.  CCS zal er eveneens voor zorgen dat u zich op een eenvoudige manier kunt uitschrijven voor eventuele marketingcommunicaties die elektronisch worden verzonden. Merk op dat als u zich uitschrijft voor marketingcommunicaties, u mogelijk wel communicaties blijft ontvangen over onze account of transacties met ons. 

Deelt CCS de informatie die wordt verzameld?

CCS deelt uw Persoonlijke informatie mogelijk met onze aangesloten bedrijven, zoals bedrijven in de UTC-bedrijvengroep en/of bedrijven waarin CCS zeggenschap heeft, via hetzij direct hetzij indirect eigendom voor de doeleinden die hierboven zijn beschreven.

CCS zal uw Persoonlijke informatie niet verkopen of anderszins overdragen of delen buiten de bedrijven die hierboven zijn geïdentificeerd, behalve:

 • Aan serviceproviders, dealers, distributeurs, agenten of contractanten die CCS heeft aangesteld om diensten namens ons uit te voeren.  CCS zal uw Persoonlijke informatie enkel delen met derden die CCS contractueel heeft beperkt tegen het gebruik of de bekendmaking van de informatie, met uitzondering zoals noodzakelijk voor het uitvoeren van diensten namens ons of om aan juridische verplichtingen te voldoen;
 • Om te voldoen aan juridische verplichtingen, bijvoorbeeld als reactie op een wettelijke juridische aanvraag van onder andere wetshandhavende instanties, rechtbanken of andere overheidsinstanties of -autoriteiten;
 • Om vermoedelijke of werkelijke illegale activiteiten te onderzoeken;
 • Om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen; of
 • Om de verkoop of overdracht van alle of een gedeelte van onze zaken of activa te ondersteunen (inclusief door faillissement).

Uw persoonlijke informatie wordt mogelijk ook bewaard en verwerkt door onze serviceproviders in de Verenigde Staten, de lidstaten van de Europese Unie, Canada, Azië en in andere jurisdicties.

Hoe beveiligt CCS Persoonlijke informatie?

CCS verbindt zich ertoe in te staan voor de bescherming en integriteit van Persoonlijke informatie. CCS heeft redelijke fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om uw Persoonlijke informatie te beschermen.  Omwille van de aard van internetcommunicaties kunnen we echter niet garanderen of waarborgen dat uw transmissie naar ons beveiligd is.  

Hoe kunt u uw informatie die door CCS wordt bewaard, corrigeren, wijzigen of verwijderen?

U kunt te allen tijde vragen uw Persoonlijke informatie te bekijken, bij te werken, te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen. CCS zal alle redelijke inspanningen leveren om informatie tijdig bij te werken en/of te verwijderen.  Om de privacy en beveiliging van de gebruiker te beschermen, zal CCS stappen nemen om de identiteit van de gebruiker te verifiëren voordat een aangevraagde wijziging wordt doorgevoerd.  Als u uw Persoonlijke informatie wilt openen, wijzigen of verwijderen, of als u problemen met de Website wilt melden, vragen wilt stellen of problemen wilt aankaarten, stuurt u een e-mail aan privacy.compliance.ccs@utc.com. Op sommige van onze Websites, Apps en sociale media-accounts kunt u rechtstreeks op de site correcties doorvoeren zonder dat u daarvoor verder contact met CCS hoeft op te nemen.   

Wij willen erop wijzen dat, hoewel wij u zullen helpen uw Persoonlijke informatie te beschermen, het uw eigen verantwoordelijkheid is om uw wachtwoorden en andere toegangsgegevens tegen anderen te beschermen.  

Wat moet u begrijpen over de links naar derden die op deze Website kunnen verschijnen?

In sommige gevallen levert CCS links naar websites die niet worden gecontroleerd door CCS. CCS zal alle redelijke inspanningen doen om die als zodanig te identificeren.  CCS voert echter geen controle over dergelijke derde websites uit en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de privacypraktijken die door andere websites worden toegepast.  Bovendien valt de informatie die door derden over u wordt verzameld niet onder deze Privacyverklaring.

Hoe gebruikt CCS cookies of andere trackingtechnologieën?

Cookies

CCS gebruikt mogelijk cookies op deze Website.  Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden verzonden naar en opgeslagen op computers van gebruikers. We gebruiken cookies om de Website in staat te stellen terugkerende gebruikers te herkennen, de toegang door gebruikers tot de Website te vergemakkelijken en de Website in staat te stellen samengevatte gegevens te compileren waardoor de inhoud kan worden verbeterd.  Cookies beschadigen de computers of bestanden van gebruikers niet.  Als u niet wilt dat cookies toegankelijk zijn door deze of enige andere Website van CCS, dan kunt u de instellingen in uw browserprogramma aanpassen om het gebruik van cookies te weigeren of uit te schakelen. Als u cookies of gelijksoortige technologie weigert of uitschakelt, is het echter mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde inhoud of dat u bepaalde functies op de Website niet kunt gebruiken. CCS kan cookies en gelijksoortige technologie die is geplaatst door een van onze zakelijke of advertentiepartners ook gebruiken om CCS in staat te stellen erachter te komen via welke advertenties gebruikers op onze Website belanden.  

Bovendien controleert CCS gebruikersverkeerspatronen overal op haar Websites in overeenstemming met de domeinnaam van een gebruiker, het browsertype, de datum en tijd van toegang en de bekeken pagina's. Onze Webservers verzamelen de domeinnamen, maar niet de e-mailadressen van bezoekers. Deze informatie wordt verzameld om het aantal bezoekers aan onze Website te meten en om te bepalen welke gebieden van de Website gebruikers handig vinden op basis van de hoeveelheid verkeer in bepaalde gebieden. CCS gebruikt deze informatie om de ervaring van gebruikers op de Website te  verbeteren en om toekomstige inhoud beter voor te bereiden op basis van de interesses van gebruikers.

Webbakens

Deze Website maakt mogelijk ook gebruik van webbakens.  Een webbaken is gewoonlijk een pixel op een website die kan worden gebruikt om bij te houden of een gebruiker een bepaalde website heeft bezocht voor het leveren van doelgerichte advertenties.  Webbakens worden gebruikt in combinatie met cookies. Dit betekent dat als u cookies in uw browser uitschakelt, de webbakens uw activiteiten niet kunnen bijhouden.  Het webbaken zal u nog wel als websitebezoek meetellen, maar uw unieke informatie wordt niet geregistreerd.

Informatie verzameld door webbakens omvat mogelijk informatie over het IP-adres (zie hieronder). Webbakeninformatie wordt ook gebruikt voor:

 • Advertenties en e-mailaudits en rapportering;
 • Personalisering;
 • Rapportering over het verkeer op de site; en 
 • Unieke bezoekertellingen. 

IP-adressen

Een IP-adres (Internet Protocol) is een nummer dat door computers op het netwerk wordt gebruikt voor het identificeren van uw computer telkens als u zich bij het internet aanmeldt.

CCS verzamelt mogelijk IP-adressen en houdt IP-adressen bij om, onder andere: 

 • De veiligheid en beveiliging van de Website te behouden; 
 • Toegang tot onze Websites voor bepaalde gebruikers te beperken; 
 • Technische problemen op te lossen; en
 • Beter te begrijpen hoe CCS-websites worden gebruikt. 

Logbestanden

CCS (of derden namens CCS) verzamelen mogelijk informatie in de vorm van logbestanden die Website-activiteiten en statistieken over gewoonten van webgebruikers vastleggen. 

Logbestanden worden uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden.  Door gebruik te maken van logbestanden kan CCS haar Websites en toepassingen voortdurend verbeteren en aanpassen.

De geregistreerde informatie helpt ons bij het verzamelen van onder andere:

 • Interne marketing- en demografische studies; 
 • Het browsertype en besturingssysteem van een gebruiker; 
 • Informatie over de sessie van een gebruiker (zoals de URL, de datum en tijd waarop onze Website werd bezocht en welke pagina's en hoe lang ze op onze Website werden bekeken); en
 • Andere gelijksoortige navigatie- of klikstroomgegevens.

Informatie van sociale netwerken 

Informatie van sociale netwerken is alle informatie waarvan u toestaat dat een derde sociaal netwerk deze deelt met ontwikkelaars van derde teopassingen, zoals CCS.  Informatie van sociale netwerken omvat alle informatie die deel uitmaakt van uw profiel op een derde sociaal netwerk.  Een dergelijk sociaal netwerk kan onder meer bestaan uit, maar is niet beperkt tot Twitter, Facebook, google+.

Om erachter te komen hoe uw informatie uit een sociaal netwerk door ons (or andere ontwikkelaars van derde toepassingen) wordt verkregen, gaat u naar de instellingenpagina van het desbetreffende sociale netwerk.  U stemt er bovendien mee in dat wij uw Persoonlijke informatie mogen gebruiken om informatie af te stemmen met een sociaal netwerk voor advertentiedoeleinden.  

CCS kan geen garanties geven over de beveiliging van informatie die u met derden deelt, waaronder informatie die u met sites van sociale media deelt.

Voor meer informatie over cookies en andere trackingtechnologieën, klikt u hier.

Hoe gebruikt CCS mogelijk locatiegegevens?

CCS is een wereldwijde leverancier van bouwtechnologieën.  Onze systemen en diensten inzake brandveiligheid, beveiliging, gebouwautomatisering, verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling bevorderen geïntegreerde hoogperformante gebouwen die veiliger, slimmer en duurzaam zijn.  Daarom volgen hier enkele voorbeelden van wanneer locatiegegevens mogelijk worden gevraagd voor het leveren van enkele van de diensten die CCS te bieden heeft:

 • Het verbeteren van bouwproductmogelijkheden, zoals het gebruik van uw locatiegegevens in een van onze gebouwen om ventilatie-, verwarmings- en koelingsinstellingen dynamisch aan te passen, om het licht aan of uit te schakelen of om deuren te ontgrendelen;
 • Als u een bezoeker bent aan of een werknemer op ons hoofdkantoor, gebruiken we uw locatiegegevens om u te helpen de dichtstbijzijnde printer of vergaderzaal te vinden, zodat uw ervaring op ons hoofdkantoor wordt verbeterd;  
 • Het toelaten aan makelaars om gbruik te maken van onze Supra™-diensten voor het verkrijgen of bieden van lijst- of weergavegegevens bij het gebruik van Supra-apps; of
 • Het bepalen an welke servicetechnicus zich het dichtst bij een serviceoproep bevindt.

Bovendien gebruikt CCS mogelijk locatiegegevens voor locatie- en/of tijdsregistratiedoeleinden voor werknemers of aannemers.  

In al deze gevallen zal CCS de toestemming vragen om uw locatiegegevens te verzamelen en daardoor zal de verzameling van deze gegevens duidelijk zijn voor u - u zult de mogelijkheid hebben om te beslissen of u uw locatiegegevens al dan niet wilt doorgeven.  Als u ervoor kiest uw locatiegegevens niet door te geven, is CCS mogelijk niet in staat de gevraagde dienst te verlenen of de gevraagde transactie uit te voeren.

Hoe lang bewaren we uw Persoonlijke informatie?

De Persoonlijke informatie die u aan CCS doorgeeft, wordt slechts bewaard zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor het werd verzameld, waarbij rekening wordt gehouden met onze noodzaak om te voldoen aan contractuele verplichtingen, serviceproblemen van de klant op te lossen, te voldoen aan wettelijke voorschriften en nieuwe of verbeterde diensten aan gebruikers te leveren.  Dit betekent dat we uw Persoonlijke informatie bewaren gedurende een redelijke periode nadat u bent gestopt met het gebruik van de Website of App van CCS. Na deze periode wordt uw Persoonlijke informatie zonder kennisgeving uit alle systemen van CCS verwijderd.

Welke aanvullende informatie moeten specifieke gebruikers hebben?

Ouders, voogden en kinderen: Onze Apps en Websites zijn bedoeld voor bezoekers die minimaal 18 jaar oud zijn of die als meerderjarig worden beschouwd in de jurisdictie van hun verblijfplaats.  CCS vraagt niet bewust informatie van of verkoopt niet bewust producten of diensten aan kinderen.  Als u niet aan de hierboven opgenomen leeftijdsvereisten voldoet, mag u geen Persoonlijke informatie op deze of enige andere Website of App van CCS invoeren.

Gebruikers in Californië: Inwoners van Californië mogen jaarlijks informatie opvragen en verkrijgen die CCS heeft gedeeld met andere bedrijven voor hun eigen direct marketinggebruik binnen het voorgaande kalenderjaar (zoals gedefinieerd door de wet 'Shine the Light Law' in Californië).  Indien van toepassing moet deze informatie onder meer bestaan uit een lijst met categorieën van Persoonlijke informatie die werd gedeeld en de namen en adressen van alle derden waarmee CCS deze informatie gedurende het onmiddellijke voorgaande kalenderjaar heeft gedeeld. Om deze informatie te verkrijgen, stuurt u een e-mailbericht aan privacy.compliance.ccs@utc.com met 'California Shine the Light Privacy Request' in de onderwerpregel, evenals in de hoofdtekst van uw bericht.  

Gebruikers in de EU: U hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit, die mogelijk ook bekend kan staan als toezichthoudende autoriteit.  U hebt ook het recht om:  (i) toegang tot en correctie of verwijdering van uw Persoonlijke informatie aan te vragen; (ii) beperkingen aan te vragen in verband met; of (iii) bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde Persoonlijke informatie en onder bepaalde omstandigheden om gegevensoverdraagbaarheid te vragen.  Als u contact wilt opnemen met CCS over een verzoek tot toegang, correctie, verwijdering, bezwaar of aanvraag tot beperkingen of overdraagbaarheid, gebruikt u de contactmethoden die aan het einde van deze verklaring zijn opgenomen.

Gebruikers in de VS: CCS verzamelt geen rjiksregisternummers via haar websites.  CCS verzamelt echter wel rijksregisternummers als dit wettelijk verplicht is, zoals voor belasting- en salarisdoeleinden voor haar werknemers.  Wanneer CCS rijksregisternummers verzamelt en/of gebruikt, zal CCS gepaste zorg dragen door de vertrouwelijkheid te beschermen, de toegang te beperken op basis van need-to-know en door gepaste technische beschermingsmiddelen en bewaarplannen te implementeren.

Hoe kan CCS deze Privacyverklaring eventueel wijzigen?

Naarmate CCS zich uitbreidt en haar Websites en Apps verbetert, moeten we mogelijk updates in deze Privacyverklaring aanbrengen.  Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  We raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.  Belangrijke wijzigingen worden bovenaan de Privacyverklaring aangegeven.  

Hoe kunt u contact opnemen met CCS?

Als u opmerkingen of vragen over deze Privacyverklarubg heeft of als u informatie wilt krijgen over de manier waarop wij of onze serviceproviders uw persoonlijke informatie behandelen of als er andere dingen zijn die wij kunnen doen om de waarde van deze Website of App voor u te maximaliseren, stuurt u een e-mail aan webmaster.ccs@utc.com. Als u vragen hebt over de privacypraktijken van CCS in het algemeen, stuurt u een e-mail aan  privacy.compliance.ccs@utc.com

In het geval dat u zich bevindt in een land dat valt onder de Algemene verordening gegevensbescherming en u contact wilt opnemen met de plaatselijke functionaris inzake gegevensbescherming, noteert u dat in uw e-mail, zodat uw verzoek om inlichtingen naar de gepaste persoon wordt doorgestuurd.  Als u uw Persoonlijke informatie niet wilt delen met ons of als u uw Persoonlijke informatie wilt laten verwijderen, volgt u deze link.

Laatste herziening op 28 augustus 2017